Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 


Tämä on SVS Vantaa ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjät 
SVS Vantaa ry, osoite: Kytötie 61 H, 04430 Järvenpää 


2. Rekistereistä vastaava yhteyshenkilö 
Rekisterisihteeri Titta Josefsson 
svsvantaa@gmail.com 

3. Rekisterin nimi 
Jäsen-, luottamushenkilö- ja sidosryhmärekisteri. 


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien/ sidosryhmien edustajien tietojen 
ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, yhteyden ylläpito sekä markkinointi ja myös 
päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. 


Henkilötietojen käsittely perustuu: 
• SVS  Vantaan lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta. 
• Sidosryhmien osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen reksiterinpitäjän 
muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten 
saatavien ja vastuiden valvonta. 
• Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön. 
• Markkinointitietojen osalta suostumukseen. 


5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, osoite, syntymäaika, sukupuoli, tiedot ryhmiin/ toimintaan 
osallistumisesta ja tilatuista tuotteista/palveluista. Sidosryhmien osalta myös asema, 
yritys/organisaatio ja laskutustiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, 
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö/ edustaja luovuttaa tietojaan. 
Sivustoillamme voi olla myös kolmansien osapuolten internetsivujen linkkejä tai 
mainoksia tai näille saattaa muutoin olla pääsy sivustoiltamme. Yksityis- ja 
tietoturvakäytäntömme ei koske tietoja, joita tällaiset kolmannet osapuolet keräävät 
sinusta. Näiden osapuolten internetsivujen keräämiin tietoihin sovelletaan niiden omia 
yksityisyys- ja tietoturvakäytäntöjä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin 
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, 
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia 
ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 
oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)